Komentarze

Sektor gamingowy najszybciej rosnącym sektorem na Giełdzie Papierów Wartościowych

Jaka jest kondycja polskiego rynku kapitałowego oraz jakie są perspektywy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności gdy chodzi o...
Więcej
Sektor gamingowy najszybciej rosnącym sektorem na Giełdzie Papierów Wartościowych

PPK mogą stać się punktem przełomu dla polskiej giełdy

GPW i NC to świetne miejsce dla firm gamingowych, które pomaga im się rozwijać, musimy to rozszerzyć na inne branże i na polskiej giełdzie zapanuje dobra...
Więcej
PPK mogą stać się punktem przełomu dla polskiej giełdy

Okres zamknięty a skup akcji własnych

Okresy zamknięte zgodnie z rozporządzeniem MAR nie mają zastosowania do nabywania akcji własnych przez emitenta. Od tej zasady są jednak wyjątki.
Więcej
Okres zamknięty a skup akcji własnych

ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, alternatywnym funduszem inwestycyjnym jest instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności...
Więcej
ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Nowe Rozporządzenie Prospektowe – Podwyższenie progu wartości oferty publicznej bez prospektu emisyjnego

21 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z...
Więcej
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – Podwyższenie progu wartości oferty publicznej bez prospektu emisyjnego

Jakie informacje może opublikować emitent po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego?

W procesie oferty publicznej nierzadko po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, występują sytuacje w funkcjonowaniu spółki, które powinny zostać ujawnione...
Więcej
Jakie informacje może opublikować emitent po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego?

Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

21 marca 2018 roku weszła w życie zmieniona ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku („Ustawa”). Nowelizacja Ustawy ma na celu implementację...
Więcej
Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

Zmiany dla dostawców usług płatniczych – Dyrektywa PSD2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego PSD2 (Payment...
Więcej
Zmiany dla dostawców usług płatniczych – Dyrektywa PSD2

Zmiana rozporządzenia o wezwaniach

W dniu 16 września 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę...
Więcej
Zmiana rozporządzenia o wezwaniach

Czym jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach podlegających prawu obcemu

Zastaw rejestrowy ma na celu zabezpieczenie czyjejś wierzytelności (czyli prawa do żądania spełnienia przez dłużnika danego zobowiązania). Z momentem ustanowienia...
Więcej
Czym jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach podlegających prawu obcemu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pod koniec listopada 2017 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa”). Ustawa ma wejść w życie...
Więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowe Rozporządzenie Prospektowe – omówienie najistotniejszych obowiązujących zmian

W dniu 14 czerwca 2017 roku Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą...
Więcej
Nowe Rozporządzenie Prospektowe – omówienie najistotniejszych obowiązujących zmian

Brak możliwości poddania się egzekucji na rzecz "każdorazowego obligatariusza"

W podjętej w składzie 3 sędziów uchwale z dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż w tytule egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, w...
Więcej
Brak możliwości poddania się egzekucji na rzecz

Lepsza ochrona akcjonariuszy na podstawie nowych regulacji unijnych

6 czerwca 2017 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie...
Więcej
Lepsza ochrona akcjonariuszy na podstawie nowych regulacji unijnych

Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa”), uchylająca dotychczasową...
Więcej
Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje

Dobre Praktyki GPW 2016: nowe zasady dotyczące niezależnych członków rady nadzorczej

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, modyfikują w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji tego dokumentu...
Więcej
Dobre Praktyki GPW 2016: nowe zasady dotyczące niezależnych członków rady nadzorczej

Obligacje przychodowe – nowe regulacje

Obowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku ustawa o obligacjach szczegółowo reguluje funkcjonowanie tzw. obligacji przychodowych. Nowa regulacja częściowo...
Więcej
Obligacje przychodowe – nowe regulacje

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do opłat na rzecz systemu nadzoru

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wprowadziła, z dniem 1 stycznia...
Więcej
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do opłat na rzecz systemu nadzoru

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia obligatariuszy według znowelizowanej ustawy o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach, która obowiązuje od 1 lipca 2015 roku, wprowadziła do polskiego porządku prawnego, ugruntowaną wcześniej w praktyce, instytucję...
Więcej
Zaskarżanie uchwał zgromadzenia obligatariuszy według znowelizowanej ustawy o obligacjach

Inwestycje w strategicznych sektorach gospodarki: nowe przepisy chroniące przed wrogim przejęciem

Dnia 4 stycznia 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację rozszerzającą zakres Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa”)....
Więcej
Inwestycje w strategicznych sektorach gospodarki: nowe przepisy chroniące przed wrogim przejęciem

Ustawa o obligacjach 2015: nowe regulacje wykupu obligacji

Ustawa o obligacjach, obowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku, wprowadza nowe regulacje dotyczące przesłanek i procedury wykupu obligacji.
Więcej
Ustawa o obligacjach 2015: nowe regulacje wykupu obligacji

Nowi emitenci – zmiany w ustawie o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach wprowadza na polski rynek emisji obligacji szereg rozwiązań funkcjonujących już na rozwiniętych rynkach finansowych. Jedną ze...
Więcej
Nowi emitenci – zmiany w ustawie o obligacjach

Nowe sankcje dla spółek publicznych

26 listopada 2015 roku upływa termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 roku zmieniającej dyrektywę...
Więcej
Nowe sankcje dla spółek publicznych

Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę ZAFI nie powtarza jednego z podstawowych wyłączeń z katalogu zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi...
Więcej
Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Zabezpieczanie zobowiązań przez FIZ nieruchomościowy

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą nabywać własność lub współwłasność nieruchomości. Jednak czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest wykorzystywanie...
Więcej
Zabezpieczanie zobowiązań przez FIZ nieruchomościowy

O zabezpieczeniu obligacji

1 lipca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o obligacjach. Doprecyzowuje ona obowiązujące dotychczas przepisy o ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności...
Więcej
O zabezpieczeniu obligacji

Niewykorzystywany potencjał FIZ

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) jako jedyne spośród funduszy mogą inwestować bezpośrednio w nieruchomości. Większość FIZ wykorzystuje jednak do tego...
Więcej
Niewykorzystywany potencjał FIZ

Warunki emisji obligacji

1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o obligacjach, która wprowadza na polski rynek nowoczesne instytucje wykorzystywane na rozwiniętych...
Więcej
Warunki emisji obligacji

Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Rozporządzenie MAR (ang. Market Abuse Regulation), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, wprowadza nową możliwość dozwolonego ujawniania informacji poufnych...
Więcej
Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Nowe możliwości dla emitentów

Nowa ustawa o obligacjach wprowadzi dwa nowe rodzaje obligacji – obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste.
Więcej
Nowe możliwości dla emitentów

Funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy

Nowa Ustawa o obligacjach, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku, wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję zgromadzenia obligatariuszy. Podstawową...
Więcej
Funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy

Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Z uwagi na brak terminowej transpozycji Dyrektywy AIFMD, polscy zarządzający funduszami PE w pewnych przypadkach nie będą mogli pełnić roli ZAFI wobec...
Więcej
Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Zmiany w zasadach wynagradzania i przechowywania aktywów przez TFI

Zagadnienia polityki wynagrodzeń i sposobu przechowywania aktywów to kolejne kwestie regulowane przez Dyrektywę UCITS V, które znalazły odzwierciedlenie...
Więcej
Zmiany w zasadach wynagradzania i przechowywania aktywów przez TFI

Wykorzystywanie informacji poufnych

Rozporządzenie Market Abuse Regulation („Rozporządzenie MAR”), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, doprecyzowuje pojęcie wykorzystywania informacji poufnych.
Więcej
Wykorzystywanie informacji poufnych

Zakładnicy mniejszości

Jeszcze kilka lat temu zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego powołania rewidenta do spraw szczególnych elektryzowało cały...
Więcej
Zakładnicy mniejszości

Upadłość spółki a wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej albo oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku na pokrycie kosztów postępowania oznaczają wykluczenie...
Więcej
Upadłość spółki a wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) wprowadza zmiany w zakresie insider trading, czyli transakcji dokonywanych przez członków organów zarządzających...
Więcej
Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementujący do polskiego porządku prawnego Dyrektywę UCITS V zawiera jedną z najważniejszych...
Więcej
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych przez nową ustawę o obligacjach, jest ustanowienie instytucji zgromadzenia obligatariuszy, będącego reprezentacją...
Więcej
Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Jednoczesna implementacja dyrektyw ZAFI (AIFMD) oraz UCITS V w Polsce oznacza szereg zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych
Więcej
Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Wzrośnie przejrzystość rynku kapitałowego

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wprowadzi dwie ważne zmiany poprawiające przejrzystość rynku kapitałowego – zmianę definicji podmiotu dominującego...
Więcej
Wzrośnie przejrzystość rynku kapitałowego

Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Dyrektywa ZAFI nadal nie została implementowana do polskiego porządku prawnego. Czy możliwe jest jednak jej bezpośrednie stosowanie w Polsce?
Więcej
Bezpośrednie stosowanie dyrektywy ZAFI

Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

W Polsce działalność ZAFI spoza UE aktualnie nie podlega ograniczeniom – sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku implementacji Dyrektywy AIFMD
Więcej
Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

O czym poinformują nas emitenci?

Dnia 3 lipca 2016 roku zacznie być stosowane obowiązujące już Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć...
Więcej
O czym poinformują nas emitenci?

Gdzie leżą granice outsourcingu?

Dyrektywa AIFMD wprowadza rygorystyczne ramy dla outsourcingu usług zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Więcej
Gdzie leżą granice outsourcingu?

Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?

Zgodnie z Dyrektywą AIFMD „wprowadzanie do obrotu” musi następować z inicjatywy zarządzającego. Taki sposób definiowania tego pojęcia stał się podstawą...
Więcej
Marketing pasywny jako remedium na obowiązki dyrektywy AIFMD?