Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Badanie rynku – nowa możliwość ujawniania informacji poufnych

Wojciech Szczepaniak Rozporządzenie MAR inwestor instrumenty finansowe
Rozporządzenie MAR (ang. Market Abuse Regulation), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, wprowadza nową możliwość dozwolonego ujawniania informacji poufnych w drodze tzw. badania rynku.

Badanie rynku polega na przekazaniu informacji potencjalnym inwestorom w celu zainteresowania ich ofertą nabycia instrumentów finansowych. Informacje przekazać może sprzedający instrumenty finansowe – emitent, wtórny oferent instrumentów finansowych lub osoba trzecia działająca w imieniu i na rzecz wskazanych wcześniej podmiotów.

Ujawnienie informacji wymaga uprzedniego rozważenia czy dana informacja może stanowić informację poufną. Analiza powinna mieć postać pisemną, ponieważ należy ją przedstawić na żądanie uprawnionego organu. Ponadto, podmiot ujawniający informacje musi:

  1. uzyskać zgodę osoby, której ma zostać ujawniona informacja, na otrzymanie przez nią informacji poufnych;
  2. poinformować tę osobę, że podlega ona zakazowi posługiwania się lub usiłowania posługiwania się tymi informacjami w formie (i) nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczą przekazane informacje, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio oraz (ii) anulowania lub zmiany już złożonego zlecenia dotyczącego danego instrumentu finansowego, o którym informacje zostały przekazane;
  3. poinformować tę osobę, że zgadzając się na otrzymanie informacji, podlega ona obowiązkowi zachowania poufności tych informacji.

Na tym jednak nie kończą się obowiązki ujawniającego. Musi on prowadzić rejestr informacji przekazanych i podmiotów, którym te informacje zostały ujawnione. Rejestr musi zawierać dane identyfikujące podmioty oraz datę i godzinę ujawnienia informacji. Taki poziom szczegółowości rejestru pozwoli uprawnionym organom ustalić, czy doszło do nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych.

Ponadto podmiot ujawniający dokonuje bieżącej oceny, czy dane informacje mają wciąż charakter poufny, czy już nie. W momencie, kiedy informacje przestają być poufne, ujawniający jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie osoby, której przekazał informacje. Niezależnie od tego osoba, do której jest adresowane badanie rynku, samodzielnie ocenia charakter informacji pod kątem wypełniania kryterium informacji poufnych.

Dopełnienie powyższych obowiązków skutkuje domniemaniem, że ujawnienie nastąpiło w normalnym trybie wykonywania czynności i obowiązków, a wobec tego ma charakter ujawnienia dozwolonego.


Autor

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane