Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

Czy członkowie zarządów ujawnią więcej transakcji?

Wojciech Szczepaniak zarząd insider trading Rozporządzenie MAR KNF
Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) wprowadza zmiany w zakresie insider trading, czyli transakcji dokonywanych przez członków organów zarządzających spółką publiczną na akcjach tej spółki.

Zakres podmiotowy nie uległ zmianie – zarówno rozporządzenie MAR, jak i art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nakładają obowiązek informowania o transakcjach na członków zarządów, rad nadzorczych, osoby pełniące funkcje kierownicze, mające stały dostęp do informacji poufnych oraz podmioty blisko powiązane z wyżej wymienionymi osobami.

Nastąpiło jednak rozszerzenie katalogu zdarzeń, które aktualizują obowiązek zawiadomienia spółki i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Oprócz nabycia lub zbycia akcji, notyfikacji będzie wymagało również pożyczenie instrumentów finansowych lub ich zastawienie w celu zabezpieczenia kredytu.

Informacja o powyższych zdarzeniach może być cenna dla akcjonariuszy, ponieważ buduje ich świadomość większego prawdopodobieństwa nagłej zmiany ceny akcji, wywołanej zbyciem zastawionych instrumentów finansowych oraz związanej z tym zmiany struktury własnościowej spółki.

Nadal obowiązywać będzie próg 5.000 EUR rocznie dla aktualizacji obowiązku zawiadomienia, czyli dopiero kiedy łączna wartość transakcji przekroczy tę kwotę, osoby wskazane w rozporządzeniu MAR będą zobowiązane do powiadomienia spółki oraz KNF o transakcjach. Państwa członkowskie mogą jednak podnieść ten limit do 20.000 EUR, jeżeli uznają, że szczególne warunki rynkowe przemawiają za podniesieniem progu, mając na uwadze, że wartość graniczna ma służyć zachowaniu przejrzystość rynku poprzez uniknięcie publikowania informacji o mało istotnych transakcjach.

Modyfikacji ulegnie termin na dokonanie zawiadomienia – dotychczas było to pięć dni roboczych od dnia zawarcia transakcji, natomiast rozporządzenie MAR wprowadza termin trzech dni roboczych po dniu transakcji.

Ostatnią ważną zmianą, która zasługuje na pozytywną ocenę, jest obowiązek powiadomienia przez spółkę członków zarządu, rady nadzorczej i osób sprawujących funkcje kierownicze, zobowiązanych do zawiadomienia o przeprowadzonych transakcjach, o istnieniu obowiązku informowania o transakcjach. Informacja taka powinna mieć formę pisemną. Z kolei te osoby powinny przekazać podobne powiadomienia osobom blisko z nimi związanym.


Autor

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane