Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Czy profesjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym zostanie objęte dyrektywą ZAFI?

Katarzyna Solarz Wojciech Szczepaniak Family Offices dyrektywa ZAFI AIFMD
Projekt ustawy implementującej Dyrektywę ZAFI nie powtarza jednego z podstawowych wyłączeń z katalogu zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – wyjątku dla zarządzających tzw. Family Offices.

Implementacja Dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Dyrektywa ZAFI”) do polskiego porządku prawnego oznacza nowy etap dla rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Działalność polegająca na zarządzaniu takimi funduszami uzyska status działalności regulowanej.

Zaproponowany przez Rządowe Centrum Legislacji sposób transpozycji Dyrektywy ZAFI (nowy projekt ustawy implementacyjnej znajduje się tu) – w zakresie jej ram podmiotowych -  opiera się w znacznej mierze na powieleniu definicji zawartych w dyrektywie.

Dlatego też dziwi fakt, że projekt ustawy implementującej dyrektywę ZAFI nie powtarza jednego z podstawowych wyłączeń z katalogu podmiotów, które będą się zaliczać do zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – wyjątku dla podmiotów zarządzających majątkiem rodzinnym, tzw. Family Offices, o którym mowa w punkcie 7 preambuły Dyrektywy ZAFI.

Family Office (FO) to zbiorcze określenie dla jednostek, których działalność polega na świadczeniu kompleksowych usług z zakresu wealth management, doradztwa podatkowego, planowania sukcesji oraz innych powiązanych usług na rzecz zamożnych rodzin lub ich poszczególnych członków. Celem FO jest objęcie rodzinnego majątku zintegrowaną, profesjonalną opieką.

Ponieważ przedsiębiorstwa tego typu zasadniczo nie podlegały dotychczas w Europie szczególnej regulacji, wypracowanie wspólnego rozumienia pojęcia Family Office nie jest proste. Wyjątkiem jest Luksemburg, w którym działalność FO została poddana nadzorowi [1]. Dorobek legislacyjny Luksemburga może stanowić pewien punkt odniesienia przy definiowaniu FO. Dodatkowo, pewnych wskazówek mogą dostarczyć wytyczne wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych (pełny tekst publikacji znajduje się tu)

Generalnie, mianem FO określa się zarówno podmioty, które na bieżąco wykonują funkcje z zakresu zarządzania portfelem aktywów (tj. podejmują decyzje inwestycyjne na rzecz klienta), jak i te o charakterze wyłącznie doradczym (które jedynie koordynują proces powierzania poszczególnych zadań wyspecjalizowanym podmiotom).

Family offices pierwszego rodzaju – czyli FO typu zarządczego – gromadząc aktywa i inwestując je zgodnie z określoną polityką w celu wygenerowania korzystnej stopy zwrotu dla swoich beneficjentów, wpisują się w definicję alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Ponieważ nie ma wystarczających argumentów za objęciem ich działalności nadzorem, który został sprofilowany typowo pod specyfikę funduszy private equity angażujących niezależnych (tj. niepowiązanych bliskimi więziami) inwestorów pozyskiwanych z rynku, intencją ustawodawcy europejskiego było wyłącznie FO spod zakresu Dyrektywy ZAFI.

Polski rynek usług tego typu jest obecnie w początkowym stadium rozwoju. Dominującą formą „opieki” nad aktywami rodzinnymi są family offices typu doradczego. Niemniej jednak, z uwagi na wyraźnie rosnące zapotrzebowanie na usługi z tego zakresu, implementacja Dyrektywy ZAFI pomijająca wyjątek Family Office może mieć realne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw świadczących usługi zarządzania majątkiem rodzinnym.

-----

[1]: the law of 21 December 2012 relating to the Family Office activity

Autorzy

:theone/f_name

Katarzyna Solarz

Counsel w SSW Pragmatic Solutions

Radca Prawny, ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane