ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

ICO a zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Szymon Okoń Tomasz Kwaśniewski ICO Kryptowaluty
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, alternatywnym funduszem inwestycyjnym jest instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną w interesie tych inwestorów, nie będąca innym rodzajem funduszu podlegającego regulacjom unijnym.

Kwalifikacja jako alternatywny fundusz inwestycyjny może mieć niebagatelne znaczenie dla podmiotu prowadzącego ICO (initial coin offering).

Alternatywny fundusz inwestycyjny może być specjalistycznym funduszem inwestycyjnym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub alternatywną spółką inwestycyjną. Ponieważ ICO prowadzone są zazwyczaj przez spółki, warto przeanalizować, czy prowadzenie ICO przez spółkę nie stanowi działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W celu ustalenia, czy działalność prowadzona w ramach ICO jest działalnością alternatywnej spółki inwestycyjnej należy ocenić, czy spełnione są następujące elementy definicji ustawowej:

  • zbieranie aktywów od wielu inwestorów,
  • istnienie celu w postaci lokowania aktywów w interesie inwestorów,
  • istnienie określonej polityki inwestycyjnej.

W ramach ICO tokeny wydawane są zazwyczaj w zamian za kryptowaluty (np. ETH). Ze względu na to, że kryptowaluty reprezentują rzeczywistą wartość majątkową, należy uznać je za aktywa. W związku z tym w zakresie, w jakim utworzenie tokenów i ich dystrybucja do osób trzecich odbywa się za kryptowaluty, uznać należy, że ICO jest zdarzeniem obejmującym zbieranie aktywów od wielu inwestorów.

Kryptowaluty pozyskane przez podmiot prowadzący ICO są zazwyczaj wykorzystywane na potrzeby operacyjne (np. rozwój nowych produktów). W takim przypadku środki pozyskane w ramach ICO nie będą więc „lokowane” – będą wykorzystywane jako jedna z form finansowania działalności gospodarczej. Jednocześnie trudno mówić o działaniu podmiotów prowadzących ICO w interesie inwestorów – osoby obejmujące tokeny nie są zazwyczaj uprawnione do udziału w zyskach Klienta w jakiejkolwiek formie (dywidendy, wynagrodzenia umorzeniowego). Możliwa jest również taka konstrukcja tokenów i takie wykorzystanie pozyskanych kryptowalut, aby przesłanka istnienia celu w postaci lokowania aktywów w interesie inwestorów była spełniona – będzie tak zazwyczaj, gdy tokeny będą uprawniały do dystrybucji zysków z danego przedsięwzięcia, a środki zostaną wykorzystane do inwestycyjnego nabycia aktywów.

W przypadku każdego ICO, co do którego przesłanki zbierania aktywów od wielu inwestorów i lokowania tych aktywów w interesie inwestorów są spełnione, konieczne jest zweryfikowanie istnienia określonej polityki inwestycyjnej, tj. czy ustalone cele przeznaczenia środków stanowią spójną politykę wykorzystania środków. Dodatkowo należałoby oczekiwać, że polityka inwestycyjna określi, jakie aktywa zostaną nabyte jako inwestycja przez podmiot wdrażający taką politykę. Jeżeli można zidentyfikować taką politykę, a spełnione są dwie pierwsze przesłanki, działalność danego podmiotu należy zakwalifikować jako działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej. Będzie to związane z koniecznością spełnienia wymogów regulacyjnych, w szczególności dotyczących konieczności uzyskania zezwolenia dla zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną lub dokonania jego wpisu do rejestru.


Autorzy

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

:theone/f_name

Tomasz Kwaśniewski

Associate w SSW Pragmatic Solutions

Tomasz Kwaśniewski, aplikant radcowski, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów...