Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Jak zmienić warunki emisji obligacji?

Wojciech Szczepaniak Katarzyna Jaroszyńska obligacje emisja zmiana warunków emisji
Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych przez nową ustawę o obligacjach, jest ustanowienie instytucji zgromadzenia obligatariuszy, będącego reprezentacją ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta. Celem powołania zgromadzenia obligatariuszy jest uelastycznienie relacji łączących emitenta i inwestorów, poprzez wprowadzenie możliwości zmiany warunków emisji już po objęciu obligacji przez obligatariuszy.

Dotychczasowe przepisy nie poruszały tej problematyki, dlatego zmiana warunków emisji obligacji możliwa była tylko w drodze indywidualnych ustaleń emitenta z każdym z inwestorów. Nowa ustawa natomiast, jako podstawowy sposób zmiany warunków emisji, wskazuje uchwałę zgromadzenia obligatariuszy. Dokonanie zmian warunków emisji obligacji poprzez jednobrzmiące porozumienia zawarte przez emitenta z każdym z obligatariuszy będzie możliwe dodatkowo.

Uchwały zgromadzenia obligatariuszy dotyczyć będą przede wszystkim tzw. postanowień kwalifikowanych warunków emisji, czyli między innymi:

  • wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania;
  • terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
  • wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji;
  • zasad funkcjonowania zgromadzenia obligatariuszy.

 

W warunkach emisji obligacji emitent może, wskazać również inne kwestie, których modyfikacja będzie możliwa w drodze uchwały zgromadzenia obligatariuszy. Uchwały zgromadzenia w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji podejmowane będą większością trzech czwartych głosów – z wyjątkiem obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, gdzie decyzja podejmowana będzie jednomyślnie. Każda obligacja będzie dawała prawo do jednego głosu na zgromadzeniu.

Wynikająca z uchwały zgromadzenia obligatariuszy zmiana warunków emisji będzie skuteczna jedynie wówczas, gdy emitent wyrazi na nią zgodę i umieści odpowiednie oświadczenie na stronie internetowej. Brak publikacji oświadczenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia zgromadzenia obligatariuszy będzie oznaczać brak zgody emitenta na zmianę warunków emisji.

Ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy nie będzie natomiast obowiązkowe – decyzję o powołaniu zgromadzenia podejmował będzie emitent, zamieszczając odpowiednie postanowienie w warunkach emisji obligacji. Ważne jest przy tym, że powołanie zgromadzenia obligatariuszy będzie skutkowało bezwzględnym stosowaniem przepisów rozdziału 5. Ustawy – emitent, który zdecydował o ustanowieniu zgromadzenia obligatariuszy, nie będzie mógł, na przykład, ograniczyć zakresu postanowień kwalifikowanych warunków emisji, których zmiana będzie możliwa poprzez uchwałę zgromadzenia lub zmniejszyć większości wymaganych przez Ustawę dla skutecznego podjęcia określonej uchwały.

Wprowadzenie możliwości zmiany warunków emisji obligacji poprzez uchwałę zgromadzenia obligatariuszy należy ocenić pozytywnie – nowe rozwiązanie zdecydowanie ułatwi współpracę między emitentem a inwestorami i pozwoli na sprawną modyfikację łączącego ich stosunku.


Autorzy

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane