Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Konsekwencje implementacji dyrektyw ZAFI oraz UCITS V

Szymon Okoń ZAFI AIFMD AFI UCITS
Jednoczesna implementacja dyrektyw ZAFI (AIFMD) oraz UCITS V w Polsce oznacza szereg zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych

Dnia 16 stycznia 2015 roku ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementującej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę ZAFI (w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) oraz Dyrektywę UCITS V (w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe – UCITS – w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji).

Dyrektywa ZAFI powinna była być implementowana do polskiego prawa do dnia 22 lipca 2013 roku – Polska jest jednym z pięciu państw członkowskich (wraz z Litwą, Portugalią, Rumunią i Słowenią), które nie wprowadziły do swojego porządku prawnego przepisów dyrektywy.

Dyrektywa ma na celu stworzenie zharmonizowanego nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) (ang. alternative investment fund managers, AIFM). Dzięki temu ryzyko generowane przez te podmioty dla inwestorów, kontrahentów oraz dla stabilności całego rynku finansowego i jego uczestników będzie lepiej monitorowane, nadzorowane i zarządzane.

Jednocześnie Dyrektywa ZAFI umożliwia zarządzającemu, który uzyskał odpowiednie zezwolenie na działalność w kraju macierzystym, prowadzenie działalności w innych państwach członkowskich UE w oparciu o tzw. jednolity paszport europejski.

W Polsce – zgodnie z projektem ustawy implementującej Dyrektywę ZAFI – za alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) zostały uznane specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, a także spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.

Ta definicja oznacza, że ZAFI są towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFO i FIZ oraz komplementariusze wskazanych wyżej spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Szczególnym przypadkiem są spółki kapitałowe, pozyskujące – podobnie jak spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne – kapitał od wielu inwestorów w określonych celach inwestycyjnych, które zostały uznane za wewnętrznie zarządzane AFI.

Ustawa jednocześnie implementuje Dyrektywę UCITS V, która powinna być wprowadzona do krajowych porządków prawnych do dnia 18 marca 2016 roku. Głównym celem tej regulacji jest zmiana wymogów wobec depozytariuszy oraz sposobu ich funkcjonowania.

W polskim porządku prawnym zmiany dotyczyć będą głównie funkcjonowania otwartych funduszy inwestycyjnych - dotychczas depozytariuszem mogła być instytucja podlegająca ostrożnościowym przepisom i stałemu nadzorowi, natomiast państwa członkowskie wskazywały kategorie instytucji odpowiednich do pełnienia funkcji depozytariusza.

Dyrektywa UCITS V wprowadza ograniczony krąg podmiotów, mogących pełnić rolę depozytariusza – są to (i) krajowe banki centralne; (ii) instytucje kredytowe, które otrzymały zezwolenie na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz (iii) inne podmioty prawne, które podlegają regulacjom ostrożnościowym, stałemu nadzorowi i spełniają szereg wymogów minimalnych wskazanych w Dyrektywie UCITS V, oraz uzyskały zezwolenie od właściwych organów państwowych.

Inne zmiany dotyczyć będą polityki wynagrodzeń, odpowiedzialności oraz przekazania funkcji depozytariusza oraz monitorowania przepływów pieniężnych i przechowywania aktywów.

Implementacja obu dyrektyw jednocześnie, w związku z ich komplementarnością, ma na celu ujednolicenie standardów odnoszących się do wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych – zarówno tych objętych dotychczasowym zakresem podmiotowym ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak i funduszy alternatywnych.


Autor

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane