Niewykorzystywany potencjał FIZ

Niewykorzystywany potencjał FIZ

Wojciech Szczepaniak giełda inwestycje nieruchomości FIZ
Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) jako jedyne spośród funduszy mogą inwestować bezpośrednio w nieruchomości. Większość FIZ wykorzystuje jednak do tego celu spółki celowe.

Fundusze inwestycyjne – zarówno otwarte jak i zamknięte – mogą inwestować jedynie w aktywa wskazane w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Są to między innymi lokaty w papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jednakże fundusze inwestycyjne zamknięte mogą nabywać również prawo użytkowania wieczystego oraz własność lub współwłasność:

  1. nieruchomości gruntowych, rozumianych jako grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;
  2. budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości;
  3. statków morskich.

Obecnie, ze względów praktycznych, najczęściej wykorzystywaną metodą inwestowania w nieruchomości przez fundusze inwestycyjne jest tworzenie spółek celowych, które nabywają poszczególne aktywa. Sam fundusz jest wspólnikiem tych spółek.

Być może jest tak dlatego, że nabywanie nieruchomości przez FIZ jest obwarowane szeregiem obostrzeń. Przy inwestowaniu w akcje oraz udziały spółek wymagana jest jedynie ich zbywalność. Natomiast nieruchomość, w której FIZ chciałby ulokować aktywa, musi mieć księgę wieczystą, w której wpisy odzwierciedlają rzeczywisty stan prawny. Ponadto nieruchomość nie może być przedmiotem zabezpieczenia ani egzekucji. Ten wymóg ma minimalizować ryzyko utraty nieruchomości przez FIZ, czyli gwarantować długi horyzont inwestycji. Zakaz nabywania nieruchomości obciążonych nie jest jednak pozbawiony wyjątków – jeżeli prawa osoby trzeciej na nieruchomości nie powodują ryzyka utraty nieruchomości, tak jak jest w przypadkach służebności bądź użytkowania, taka nieruchomość może stać się przedmiotem inwestycji FIZ.

FIZ jest zobowiązany do nabycia wszystkich nieruchomości w okresie 24 miesięcy od rejestracji funduszu i nie może przeznaczyć na ten cel więcej niż 25% wartości swoich aktywów (łącznie z inwestycjami w przeprowadzone remonty i budowy). W przypadku planowania nabycia nieruchomości często wymagana będzie również zgoda zgromadzenia inwestorów – ten warunek wynika z konieczności uzyskania zgody zgromadzenia przy każdej decyzji inwestycyjnej przekraczającej 15% wartości aktywów FIZ.


Autor

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane