Nowe sankcje dla spółek publicznych

Nowe sankcje dla spółek publicznych

Szymon Okoń spółki publiczne obowiązki informacyjne Dyrektywa UE sankcje karne
26 listopada 2015 roku upływa termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 roku zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE („Dyrektywa Zmieniająca”). Implementacja oznacza znaczne zaostrzenie sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Projekt zmiany ustawy o ofercie publicznej wprowadza do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Zmieniającą, której głównym celem jest zwiększenie przejrzystości rynku kapitałowego (przede wszystkim w zakresie jawności informacji na temat posiadanych akcji spółki publicznej) oraz rozbudowa systemu kar za naruszenie obowiązków informacyjnych. Ma się to przyczynić do zwiększenia ochrony inwestorów na rynku kapitałowym.

Polski ustawodawca zaproponował oddzielenie sankcjonowania naruszeń przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznej od innych. Wobec tego za m.in. nienależyte przekazywanie informacji bieżących, okresowych i poufnych, niedozwolone lub niewłaściwe opóźnianie przekazywania informacji, nieprawidłowe ograniczenie przekazywania informacji wyłącznie do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) będzie, zgodnie z projektem, grozić: (i) wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na czas określony lub bezterminowo; (ii) kara pieniężna do 40 mln zł lub kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 40 mln zł albo (iii) dwukrotność osiągniętych korzyści lub unikniętych strat, jeżeli istnieje możliwość ustalenia tej kwoty. Sankcje wskazane w punktach (i) oraz (ii) mogą być stosowane przez KNF łącznie.

Dotychczas ustawa o ofercie publicznej w art. 96 ust. 1 przewidywała za wskazane powyżej naruszenia sankcję w postaci wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na czas określony lub bezterminowo oraz karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł, przy czym KNF była uprawniona do nałożenia obu sankcji łącznie. Należy zwrócić uwagę, że 40 mln zł jest maksymalnym dopuszczalnym wymiarem kary, gdyż Dyrektywa Zmieniająca przewiduje możliwość wprowadzenia kar pieniężnych w wysokości do 10 mln euro.

Dotychczas kara administracyjna była nakładana w ramach szeroko rozumianego uznania – poza bardzo ogólnikowym odniesieniem do sytuacji finansowej podmiotu, który dopuścił się naruszenia przepisu, nie istniał precyzyjny katalog przesłanek branych przez KNF pod uwagę przy wymierzaniu sankcji.

Projekt nowelizacji ustawy, implementujący Dyrektywę Zmieniającą, wprowadza listę okoliczności, które KNF powinien uwzględniać przy nakładaniu sankcji. Są to: (i) waga naruszenia i czas jego trwania; (ii) przyczyna naruszenia; (iii) sytuacja finansowa podmiotu, na który nakładana jest kara; (iv) jeśli można ustalić – skala korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot odpowiedzialny za naruszenie; (v) jeżeli można ustalić – strata poniesiona przez osoby trzecie w związku z naruszeniem; (vi) gotowość podmiotu do współpracy z organem nadzoru; (vii) dopuszczenie się wcześniejszych naruszeń przepisów ustawy o ofercie publicznej. Ten katalog jest jednak otwarty, co oznacza, że KNF może brać pod uwagę również inne okoliczności związane z naruszeniem przepisów i sytuacją podmiotu.


Autor

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane