Nowi emitenci – zmiany w ustawie o obligacjach

Nowi emitenci – zmiany w ustawie o obligacjach

Katarzyna Jaroszyńska emitenci emitent nowelizacja ustawy o obligacjach spółki celowe podmioty zagraniczne emisja obligacji
Nowa ustawa o obligacjach wprowadza na polski rynek emisji obligacji szereg rozwiązań funkcjonujących już na rozwiniętych rynkach finansowych. Jedną ze zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 roku jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do emisji obligacji.

Zgodnie z nową ustawą, obligacje mogą emitować:

  • osoby prawne, w tym osoby prawne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    - prowadzące działalność gospodarczą lub
    - utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji,
  • osoby prawne upoważnione do emisji obligacji na podstawie odrębnych ustaw,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
  • gminy, powiaty oraz województwa, a także ich związki oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • instytucje finansowe spełniające kryteria określone w ustawie.

Ustawodawca rozszerzył zatem krąg emitentów o spółki celowe, utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji oraz wskazał, że do emisji obligacji uprawnione są również zagraniczne osoby prawne. Takie rozwiązania obowiązują już na rynkach innych państw.

Tym samym ustawodawca rozstrzygnął spór o to, czy spółkę celową można uznać za „podmiot prowadzący działalność gospodarczą” w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wątpliwości dotyczyły oceny, czy działalność spółki celowej ma charakter zorganizowany i ciągły zgodnie z obowiązującą definicją działalności gospodarczej. Skoro nie było pewności, czy spółka celowa prowadzi działalność gospodarczą, nie było również oczywiste, czy spółki celowe należą do kręgu instytucji uprawnionych do emisji obligacji. Nowe przepisy jednoznacznie rozstrzygają ten spór, wprost przyznając spółkom celowym prawo do emisji obligacji.

Rozstrzygając jedną wątpliwość, ustawodawca wywołał kolejną. Rozszerzenie kręgu emitentów o podmioty „utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji”, oznacza, że spółki celowe emitujące obligacje nie będą mogły prowadzić żadnej innej działalności. To ograniczenie może spowodować, że zawiązywanie spółek w celu emisji obligacji okaże się rozwiązaniem mało atrakcyjnym, a przez to nie będzie często wykorzystywane.

Dodatkowo nowa ustawa do kręgu podmiotów uprawnionych do emisji obligacji wprowadza jednostki władz regionalnych lub lokalnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku pojawiały się już emisje obligacji przez podmioty zagraniczne oraz emisje przeprowadzane przez spółki celowe, nie miały one jednak umocowania w ustawie. Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji emitenta jest krokiem w dobrym kierunku, który przybliża polski rynek do międzynarodowych standardów emisji obligacji.


Autor

Powiązane