O czym poinformują nas emitenci?

O czym poinformują nas emitenci?

Wojciech Szczepaniak poufne bieżące informacje informacyjne obowiązki
Dnia 3 lipca 2016 roku zacznie być stosowane obowiązujące już Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie”), które wprowadzi istotne zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów instrumentów finansowych.

Mimo bezpośredniego stosowania Rozporządzenia, spowoduje ono również zmianę krajowych aktów prawnych – Rada Ministrów zapowiedziała, że w trzecim kwartale 2015 roku znowelizuje ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy, umożliwiając stosowanie Rozporządzenia oraz implementując dyrektywy unijne.

Rozporządzenie wprowadza kategorię informacji, które emitenci będą musieli podawać do publicznej wiadomości – informacje poufne. Z uwagi na to nastąpią zmiany w przekazywaniu raportów bieżących, które dotychczas obejmowały zarówno informacje bieżące jak i poufne.

Rozporządzenie podaje definicje informacji poufnych w odniesieniu do różnych instrumentów finansowych. W zakresie najpopularniejszych z nich – tzn. akcji notowanych na giełdzie, definicja nie ulegnie zmianie. Dalej za informacje poufne będą uważane: określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych”.

Ocena informacji pod kątem spełnienia wskazanych powyżej przesłanek będzie kwestią subiektywną i może prowadzić do zróżnicowanej praktyki na rynku, dopóki nie zostaną wypracowane jednolite standardy lub do czasu publikacji przez organy kontrolne otwartego katalogu zdarzeń, których zajście wiązać się będzie z koniecznością przekazania przez spółkę informacji do wiadomości publicznej. Zmianie ulegnie czas na przekazanie informacji – termin 24-godzinny zostanie zastąpiony określeniem „niezwłocznie”.

Państwa członkowskie, aby zapewnić możliwość właściwego stosowania Rozporządzenia, muszą wyposażyć odpowiednie organy w uprawnienia do nakładania sankcji. Mogą one być dość dotkliwe – jako przykład można wskazać, że w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych osobom prawnym może grozić grzywna w wysokości do 2,5 mln euro lub do 2% całkowitych rocznych obrotów, ustalanych na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego.

Nie są to jedyne zmiany, które czekają emitentów i spółki publiczne w najbliższych latach – Rada Ministrów rozpoczyna prace nad projektem nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, która wprowadzi modyfikacje w zakresie wezwań do sprzedaży akcji.


Autor

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

 

 

Powiązane