O zabezpieczeniu obligacji

O zabezpieczeniu obligacji

Wojciech Szczepaniak Katarzyna Jaroszyńska administrator zabezpieczeń zabezpieczenie obligacji obligacje nowelizacja ustawy o obligacjach
1 lipca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o obligacjach. Doprecyzowuje ona obowiązujące dotychczas przepisy o ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji oraz wprowadza nowe, istotne regulacje w tym zakresie.

Czy i jakie zabezpieczenia zostały ustanowione, emitent powinien określić w warunkach emisji obligacji. Nowa ustawa powtarza zakaz wydawania obligacji przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji, jednak wprowadza istotny wyjątek – w warunkach emisji emitent może zapisać, że zabezpieczenia zostaną ustanowione już po wydaniu obligacji.

W takim przypadku ustawa przewiduje mechanizm zabezpieczający obligatariuszy – jeśli emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminie określonym w warunkach emisji, obligatariusze są uprawnieni do żądania natychmiastowego wykupu obligacji w części, w jakiej przewidują one świadczenia pieniężne. Na mocy dotychczasowych przepisów, wprowadzenie takiego uprawnienia zależało od woli emitenta i musiało zostać zapisane w warunkach emisji. Nowa ustawa poprawia zatem ochronę obligatariuszy przed nierzetelnymi emitentami.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia wierzytelności z obligacji, tak jak w dotychczas, jest ustanowienie hipoteki lub zastawu. Emitent ma obowiązek poddania przedmiotu zastawu lub hipoteki wycenie przez niezależny, zapewniający rzetelność wyceny podmiot. Wycena ta może być okresowo aktualizowana, jeśli takie postanowienie zostanie zawarte w warunkach emisji obligacji. Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest również zobowiązany zawrzeć umowę z administratorem hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.

Nowością wprowadzoną ustawą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku jest możliwość ustanowienia przez emitenta administratora do zabezpieczeń innych niż hipoteka i zastaw rejestrowy, na przykład do weksla lub poręczenia. Nowe przepisy są odpowiedzią na potrzeby praktyki rynku, gdzie takie rozwiązanie było już wykorzystywane przy emisji obligacji. Umowa z administratorem innych zabezpieczeń, podobnie jak w przypadku umowy z administratorem hipoteki lub zastawu, musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzone rozwiązanie wzmacnia pozycję inwestorów, którzy decydują się na zakup obligacji zabezpieczonych inaczej niż hipoteką lub zastawem. Zadaniem administratora zabezpieczeń jest bowiem ochrona interesów obligatariuszy, co ma kluczowe znaczenie w przypadku nierzetelności emitenta – w takiej sytuacji administrator prowadzi czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności wszystkich inwestorów zabezpieczonych obligacji.

W nowej ustawie warto dostrzec również to, że informacja o ustanowionych lub planowanych do ustanowienia zabezpieczeniach wierzytelności wynikających z obligacji – albo o braku zabezpieczenia – wymieniona została wśród kwalifikowanych postanowień warunków emisji. Oznacza to, że wszelkie uchwały zgromadzenia obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji w zakresie zabezpieczeń muszą zapaść większością ¾ głosów lub jednomyślnie, głosami wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu – w przypadku obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.


Autorzy

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane