Obligacje przychodowe – nowe regulacje

Obligacje przychodowe – nowe regulacje

Szymon Okoń Katarzyna Jaroszyńska ustawa o obligacjach 2015 nowelizacja ustawy o obligacjach obligacje przychodowe
Obowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku ustawa o obligacjach szczegółowo reguluje funkcjonowanie tzw. obligacji przychodowych. Nowa regulacja częściowo powiela zasady już obowiązujące, ale wprowadza także kilka dodatkowych rozwiązań.

Nowa definicja obligacji przychodowych

Obligacje przychodowe to obligacje uprawniające obligatariusza do zaspokojenia roszczeń z obligacji z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta z następujących środków będących własnością emitenta:

  • z całości albo części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane w całości albo części ze środków uzyskanych z emisji obligacji, lub
  • z całości albo części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta.

Nowością w definicji obligacji przychodowych jest wyraźne umożliwienie obligatariuszom zaspokojenia z przychodów lub majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane w części ze środków uzyskanych z emisji obligacji. Dotychczas obowiązująca ustawa stwierdzała jedynie ogólnie, że obligatariusze mogą zaspokajać się z przychodów lub majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji.

Wprowadzona zmiana ma na celu rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących sposobu traktowania przychodów i majątku przedsięwzięć finansowanych jedynie w części ze środków uzyskanych z emisji obligacji.

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu obligacji przychodowych

Na tle przepisów obowiązujących do dnia 1 lipca 2015 roku powstała także wątpliwość co do faktycznego pierwszeństwa wierzytelności obligatariuszy, w sytuacji istnienia innych roszczeń wobec emitenta, powstałych przed datą emisji obligacji przychodowych.

Aktualna ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą uprawnienie obligatariusza do pierwszeństwa w zaspokojeniu nie wpływa na kolejność zaspokojenia należności, o których mowa w art. 1025 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego (tj. zabezpieczonych w szczególności hipoteką lub zastawem), zabezpieczonych przed datą emisji obligacji. Ustawodawca potwierdził zatem, że prawo obligatariusza uprawnionego z obligacji przychodowych do zaspokojenia ze wskazanego majątku przed innymi wierzycielami emitenta nie dotyczy wierzycieli, których roszczenia zostały, przed datą emisji obligacji, zabezpieczone w sposób określony w art. 1025 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Emitent ma przy tym obowiązek poinformowania o istnieniu takich zabezpieczeń w warunkach emisji obligacji.

Kolejną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 1 lipca 2015 roku jest umożliwienie emisji obligacji przychodowych spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, których głównym przedmiotem działalności (a nie jedynym, jak dotychczas) jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem tych jednostek, o ile umowa została zawarta na okres co najmniej równy okresowi zapadalności obligacji. Dotychczasowe brzmienie przepisu zabraniało emitentowi obligacji przychodowych wykonywania jakiejkolwiek innej działalności, poza zadaniami z zakresu użyteczności publicznej. Obecnie emitent może prowadzić aktywność także na innych polach, co pozwala mu na pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów.

Podsumowanie – łatwiejsza emisja oraz inwestycje w obligacje przychodowe

Zaprezentowane powyżej zmiany wprowadzone przez nową ustawę uzupełniają i precyzują regulacje dotyczące obligacji przychodowych. Należy się zatem spodziewać, że ułatwią one emitentom emisję, a obligatariuszom inwestycje w obligacje przychodowe.


Autorzy

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

Powiązane