Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje

Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej – nowe regulacje

Katarzyna Jaroszyńska Szymon Okoń Ustawa o biegłych rewidentach KNF SSW
W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa”), uchylająca dotychczasową ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Ustawa implementuje przepisy unijne w zakresie audytu i zasad ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Dla spółek publicznych, kluczowymi wprowadzonymi przepisami są te dotyczące zasad funkcjonowania komitetu audytu, a w szczególności, możliwości powierzenia funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej. Ustawa wprowadza nowe, kazuistycznie wskazane przesłanki powierzenia zadań komitetu audytu radzie nadzorczej.

Zgodnie z nową regulacją, pełnienie funkcji komitetu audytu, w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w przepisach, może zostać powierzone radzie nadzorczej (lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu) tylko w spółkach publicznych, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 17 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;
  • 34 mln  zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
  • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Powyższe oznacza, że każdy emitent, który spełnia co najmniej dwa ze wskazanych warunków, zobowiązany jest do dostosowania wewnętrznych zasad audytu do postanowień Ustawy.

W przypadku, gdy emitent nie spełnia co najmniej dwóch z wymienionych warunków i zdecyduje się na powierzenie zadań komitetu audytu radzie nadzorczej, do funkcjonowania rady nadzorczej stosuje się odpowiednio następujące postanowienia Ustawy o organizacji komitetu audytu:

  • w skład komitetu audytu w spółkach publicznych powinno wchodzić przynajmniej trzech członków, przy czym przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
  • członkami komitetu audytu mogą być osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, przy czym warunek ten jest spełniony, jeśli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży emitenta lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; nie jest zatem konieczne, aby wszyscy członkowie komitetu audytu byli specjalistami w branży, w której działa emitent;
  • większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności od danej jednostki zainteresowania publicznego.

Nowa regulacja dość kazuistycznie statuuje zasady organizacji i funkcjonowania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Z praktycznego punktu widzenia kluczowe dla emitentów jest dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i uregulowanie wewnętrznych procedur zgodnie z postanowieniami Ustawy.

Ustawodawca wyznaczył emitentom termin 4 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Ustawy na, odpowiednio, powołanie komitetu audytu lub dostosowanie zasad jego funkcjonowania do nowych regulacji lub wprowadzenie odpowiednich zmian w radach nadzorczych (w przypadku emitentów, którzy nadal są uprawnieni do powierzenia funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej), pod groźbą kar administracyjnych ze strony KNF. Termin ten należy ocenić jako krótki, co stawia przed emitentami wyzwanie sprawnej implementacji nowych przepisów.”


Autorzy

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

Powiązane