Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Katarzyna Jaroszyńska Krajowy Rejestr Sądowy zmiana ustawy o KRS Rejestracja KRS
Pod koniec listopada 2017 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa”). Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem wybranych artykułów, które będą wchodzić w życie kolejno 1 lutego 2018 roku, 1 października 2018 roku, 1 lutego 2019 roku oraz 1 marca 2020 roku.

Jedną z kluczowych zmian zakładanych w projekcie Ustawy jest informatyzacja postępowania przed sądami rejestrowymi, co ma na celu usprawnienie procesów dokonywania wpisów w KRS.

Na podstawie nowych przepisów utworzony zostanie elektroniczny system, w ramach którego toczyć się będzie postępowanie rejestrowe. Głównym skutkiem informatyzacji postępowania w KRS będzie wyeliminowanie konieczności osobistego kontaktu wnioskodawców z sądem w ramach prowadzonego  postepowania, tj. także w sprawach wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych, składania pism oraz zaskarżania postanowień.

Kluczowe zmiany przewidziane Ustawą zakładają:

  • wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
  • prowadzenie akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich w takiej postaci;
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych do KRS w postaci elektronicznej;
  • stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS.


O ile zmiany dotyczące wprowadzenia portalu internetowego i informatyzacji postępowań rejestrowych mają, według aktualnego założenia, obowiązywać od 1 marca 2020 roku, to część proponowanych zmian ma wejść w życie już 1 lutego 2018 roku. Zmiany, które wejdą w życie w najbliższym czasie będą dotyczyć głównie utworzenia w systemie teleinformatycznym powszechnie dostępnego repozytorium dokumentów finansowych dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców. Do repozytorium składane będą przede wszystkim dokumenty finansowe spółek, takie jak sprawozdania finansowe czy sprawozdania z działalności.


Planowane zmiany wychodzą naprzeciw praktycznym oczekiwaniom uczestników obrotu gospodarczego. Przy założeniu szybkiego uchwalenia przez Sejm projektowanych przepisów, należy się spodziewać, że zdecydowanie ułatwią one i przyspieszą procedury w sądach rejestrowych.


Autor