Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności depozytariusza

Wojciech Szczepaniak subdepozytariusz implementacja fundusze inwestycyjne depozytariusz dyrektywa UCITS
Projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementujący do polskiego porządku prawnego Dyrektywę UCITS V zawiera jedną z najważniejszych zmian wynikających z Dyrektywy – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności i kompetencji depozytariusza.

Depozytariusz jest podmiotem niezależnym od funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, który działa w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego i realizuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz umowy z funduszem.

Dotychczas w polskim systemie prawnym regulacje zagadnień związanych z działaniem depozytariusza były wspólne dla wszystkich typów funduszy inwestycyjnych. Nowelizacja wprowadza podział na depozytariusza funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej.  Nasz komentarz dotyczy pierwszego rodzaju depozytariuszy.

Zgodnie z projektem ustawy nie zmieni się grupa podmiotów, które mogą pełnić rolę depozytariusza – nadal będą to: bank krajowy, oddział instytucji kredytowej z siedzibą w Polsce oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W dwóch pierwszych przypadkach zniesiono wymogi kapitałowe w postaci minimalnej wartości, odpowiednio, kapitału własnego i funduszy przydzielonych do dyspozycji na poziomie 100 mln PLN. W przypadku SFIO i FIZ depozytariuszem może być również dom maklerski o kapitale założycielskim na poziomie co najmniej 73 tys. euro.

Rozszerzeniu uległ natomiast zakres obowiązków depozytariusza. Dotychczasowy katalog uzupełniono o obowiązek zapewnienia, aby środki pieniężne funduszu były przechowywane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków, obowiązek właściwego monitorowania poziomu należności i zobowiązań SFIO i FIZ oraz obowiązek weryfikowania uprawnień funduszu do aktywów innych niż papiery wartościowe.

Wprowadzona została również instytucja subdepozytariusza, czyli podmiotu, któremu można powierzyć wykonywanie obowiązków depozytariusza. Depozytariusz na podstawie pisemnej umowy może powierzyć uprawnionemu podmiotowi trzeciemu zadania z zakresu przechowywania i prowadzenia rejestru aktywów funduszu oraz zapewniania, że środki pieniężne są przechowywane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków pieniężnych. Taka możliwość obwarowana jest wieloma ograniczeniami, które mają zapewnienić bezpieczeństwo inwestorów. Wśród obostrzeń wymienić można m. in. obiektywne uzasadnienie decyzji o powierzeniu, zachowanie należytej staranności przy wyborze subdepozytariusza. Zleceniobiorcy muszą posiadać wymagane zezwolenia i stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Zmianie uległ również zakres odpowiedzialności depozytariusza za powierzone mu aktywa funduszu – poza dotychczasową odpowiedzialnością za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków, depozytariusz odpowiada również za utratę instrumentów finansowych w każdym przypadku, w którym nie jest w stanie wykazać, że nastąpiła ona z przyczyn od niego niezależnych.

Również w przypadku powierzenia obowiązków subdepozytariuszowi, depozytariusz odpowiada za utratę instrumentów - w tym przypadku zwolnienie od odpowiedzialności wymaga wykazania większej liczby przesłanek.


Autor

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane