Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

Trzy etapy dopuszczenia do działalności ZAFI spoza UE

Katarzyna Solarz Wojciech Szczepaniak placement private dyrektywa AFI AIFMD ZAFI
W Polsce działalność ZAFI spoza UE aktualnie nie podlega ograniczeniom – sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku implementacji Dyrektywy AIFMD

Celem dyrektywy AIFMD („Dyrektywa”) jest ustanowienie rynku wewnętrznego, a zarazem zharmonizowanych ram regulacyjnych dla wszystkich zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tzw. ZAFI) obecnych na rynku europejskim. Dyrektywa dotyczy zarówno ZAFI mających siedzibę statutową w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Prace nad implementacją Dyrektywy do polskiego porządku prawnego są w toku.

ZAFI spoza UE są objęci zakresem zastosowania Dyrektywy, jeżeli zarządzają alternatywnym funduszem inwestycyjnym (tzw. AFI) mającym siedzibę w UE lub wprowadzają do obrotu w UE jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w UE albo poza UE. Dyrektywa przewiduje jednak bardzo specyficzny, trójetapowy reżim regulacyjny dla ZAFI spoza UE.

W pierwszym etapie obowiązywania, tj. od dnia 22 lipca 2013 roku (termin implementacji Dyrektywy), Dyrektywa nie uprawnia ZAFI spoza UE do zarządzania AFI ani do wprowadzania ich do obrotu na terenie UE (tj. w tym okresie zasada jednolitego paszportu europejskiego nie ma zastosowania do ZAFI spoza UE). Ewentualna działalność takich ZAFI na terenie UE jest pozostawiona uznaniu państw członkowskich. Tym samym, każde z państw UE może we własnym zakresie zezwolić ZAFI spoza UE na zarządzanie AFI oraz na wprowadzanie ich do obrotu, jednak tylko na terytorium danego państwa oraz na podstawie jego wewnętrznych przepisów (tj. w ramach funkcjonującego w danym państwie reżimu private placement). Poszczególne państwa członkowskie mogą również zakazać działalności ZAFI spoza UE.

Pierwszy etap obowiązywania Dyrektywy zakończy się wydaniem przez Komisję Europejską aktów delegowanych, w których zostaną ustalone warunki rozszerzenia zasady jednolitego paszportu na ZAFI spoza UE.

W drugim etapie, który ma trwać co najmniej trzy lata, krajowe reżimy private placement będą współistniały z europejskim systemem jednolitego paszportu – dostępnym jednak tylko dla tych ZAFI spoza UE, którzy spełnią wszelkie wymogi przewidziane Dyrektywą. ZAFI, który uzyska jednolity paszport, będzie musiał zostać dopuszczony do działalności w każdym państwie członkowskim, na równi z ZAFI unijnymi.

Trzecim etapem będzie likwidacja reżimów krajowych i zastąpienie ich unijnym systemem jednolitego paszportu. ZAFI spoza UE będzie mógł zarządzać AFI z UE lub wprowadzać AFI do obrotu wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogów Dyrektywy. Oferowanie w trybie krajowych reżimów private placement przestanie być możliwe.

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę w Polsce przyjmuje stanowisko rygorystyczne i dopuszcza wyłącznie działalność ZAFI spoza UE, którzy zarządzają funduszami kapitałowymi korzystającymi ze wsparcia finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego (na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym).

Uchwalenie ustawy implementacyjnej w brzmieniu zaproponowanym w ww. projekcie spowoduje, że działalność innych ZAFI spoza UE na terytorium Polski będzie w pierwszym okresie obowiązywania Dyrektywy zakazana.


Autorzy

:theone/f_name

Katarzyna Solarz

Counsel w SSW Pragmatic Solutions

Radca Prawny, ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane