Upadłość spółki a wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Upadłość spółki a wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Szymon Okoń upadłość likwidacyjna upadłość akcje
Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej albo oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku na pokrycie kosztów postępowania oznaczają wykluczenie akcji spółki publicznej z obrotu na giełdzie. Czy można tego uniknąć?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) notowanych jest obecnie ponad 470 spółek. Co roku debiutują nowe, a inne decydują się na wycofanie swoich akcji z GPW. Niektóre zostają natomiast wykluczone z notowań na GPW z powodu niespełniania warunków obowiązujących na rynku lub ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli nastąpiło (i) ogłoszenie upadłości likwidacyjnej albo (ii) oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania, dochodzi do zniesienia dematerializacji akcji spółki publicznej. Dzieje się to z mocy prawa po sześciu miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia. Akcje spółki zostają wówczas wykluczone z obrotu na rynku regulowanym.

Teoretycznie przez te sześć miesięcy akcjonariusze mogą zbywać i nabywać akcje, a ograniczona zbywalność pojawia się dopiero w momencie zniesienia dematerializacji i trwa do momentu wydania akcjonariuszom papierowych dokumentów akcji. Jednak praktyka pokazuje, że już samo ogłoszenie upadłości likwidacyjnej może wiązać się ze zgłoszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego żądania zawieszenia obrotu akcjami zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, a w konsekwencji utrudnieniami w zbywaniu i nabywaniu akcji. Taka sytuacja miała miejsce niedawno w przypadku spółki Euroimplant S.A.

Czy po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej można jeszcze uratować spółkę przed wykluczeniem z GPW? Rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Na GPW notowanych jest obecnie wiele spółek znajdujących się w stanie upadłości układowej, którym nie grozi jednak wykluczenie z mocy prawa. Praktyka pokazuje, że zmiana upadłości likwidacyjnej na układową pozwala spółce pozostać na GPW nawet wówczas, gdy pierwotnie spełniała materialne przesłanki wykluczenia. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku spółki Drewex S.A. w 2012 roku. Natomiast brak postanowienia o zmianie rodzaju upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z likwidacyjnej na układową skutkował wycofaniem akcji spółki z obrotu – tak zdecydował Zarząd GPW w uchwale 74/2010.

O wiele bardziej skomplikowana jest próba utrzymania obrotu akcjami spółki w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku na pokrycie kosztów postępowania. Teoretycznie można to osiągnąć w drodze restrukturyzacji zadłużenia i doprowadzenia do zawarcia porozumienia z wierzycielami, jednak praktyka rynkowa w tym zakresie nie została jeszcze wykształcona. Z prawnego punktu widzenia można opowiedzieć się za dopuszczalnością takiego rozwiązania, skutkującego brakiem zniesienia dematerializacji akcji.


Autor

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane