Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Usługi White Label ZAFI dla alternatywnych funduszy bez zarządzającego

Katarzyna Solarz White Label ZAFI AFI ZAFI
Z uwagi na brak terminowej transpozycji Dyrektywy AIFMD, polscy zarządzający funduszami PE w pewnych przypadkach nie będą mogli pełnić roli ZAFI wobec funduszy zlokalizowanych w innych państwach UE. Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się „wynajęcie” usług lokalnego ZAFI – tzw. White Label ZAFI (także Third Party AIFM).

Dyrektywa AIFMD wprowadziła nowe reguły funkcjonowania funduszy private equity. Jedną z nich jest utworzenie wewnętrznego rynku zarządzających funduszami PE (tzw. ZAFI). Zezwolenie na zarządzanie funduszem PE uzyskane przez ZAFI w jednym z państw członkowskich ma być ważne w całej Unii (tzw. jednolity paszport europejski). ZAFI występuje po takie zezwolenie w swoim państwie rodzimym – czyli w państwie jego siedziby. 

Jednakże, dobrodziejstwo jednolitego paszportu europejskiego jest dostępne tylko dla podmiotów z tych państw UE, które implementowały Dyrektywę AIFMD. Jeżeli państwo rodzime ZAFI, jak np. Polska, nie dokonało transpozycji AIFMD, ZAFI może nie mieć możliwości uzyskania jednolitego paszportu.

Tytułem przykładu, polski zarządzający nie uzyska już zezwolenia na realizowanie zadań ZAFI dla funduszu PE zlokalizowanego w Luksemburgu (np. popularnej spółki SCSp). Luksemburski odpowiednik KNF, tzw. CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), udziela licencji ZAFI wyłącznie podmiotom z siedzibą w Luksemburgu.

W takiej sytuacji zapewnienie funduszowi PE możliwości dalszego działania na terytorium Luksemburga wymaga utworzenia nowego podmiotu w Luksemburgu, który spełni wszelkie wymogi i uzyska zezwolenie na pełnienie funkcji ZAFI. Takie rozwiązanie jest kosztowne i czasochłonne. Alternatywą może być „wynajęcie” już istniejącego, luksemburskiego ZAFI.

Trudności z implementacją Dyrektywy AIFMD do krajowych porządków prawnych, jak również sytuacja ZAFI spoza UE (którzy na pierwszym etapie obowiązywania Dyrektywy AIFMD nie mają możliwości skorzystania z jednolitego paszportu europejskiego) zainspirowały rynek do wypracowania koncepcji odpłatnego zarządzaniu funduszami private equity przez podmioty, które posiadają już licencję ZAFI. To tzw. White Label ZAFI (Third Party AIFM).

Skorzystanie z usług White Label ZAFI powoduje, że nie trzeba samodzielnie realizować wymogów AIFMD. Dodatkowo, koszty wykonywania obowiązków regulacyjnych zostaje podzielony między wszystkich beneficjentów usług wynajętego ZAFI. Nie ma też konieczności zapewniania niezbędnej infrastruktury personalnej, ani potrzeby znajomości lokalnego prawa.

Pewne ryzyko wiąże się natomiast z tym, że White Label ZAFI będzie pełnił funkcje decyzyjne w zakresie zarządzania portfolio funduszu PE. Niemniej jednak, właściwe skonstruowanie umowy o współpracy z White Label ZAFI, jak również zastosowanie odpowiednich mechanizmów prawnych, w tym instytucji delegowania zarządzania portfolio lub komitetów inwestycyjnych, może zapewnić dotychczasowym zarządzającym istotny wpływ na działalność funduszu.


Autor

:theone/f_name

Katarzyna Solarz

Counsel w SSW Pragmatic Solutions

Radca Prawny, ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane