Ustawa o obligacjach 2015: nowe regulacje wykupu obligacji

Ustawa o obligacjach 2015: nowe regulacje wykupu obligacji

Katarzyna Jaroszyńska Szymon Okoń ustawa o obligacjach 2015 nowelizacja ustawy o obligacjach emitenci emitent
Ustawa o obligacjach, obowiązująca od dnia 1 lipca 2015 roku, wprowadza nowe regulacje dotyczące przesłanek i procedury wykupu obligacji.

Ustawa o obligacjach 2015 łagodzi warunki wykupu natychmiastowego

Podstawową przesłanką wykupu obligacji, którą przewidywała także dotychczasowa ustawa, jest niewypełnienie przez emitenta w terminie zobowiązań wynikających z obligacji (w całości lub w części).

Nowa ustawa wprowadza dodatkowo rozróżnienie pomiędzy zwłoką emitenta a opóźnieniem będącym następstwem okoliczności, za które emitent nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zwłoki obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Opóźnienie niezawinione przez emitenta nie może być krótsze niż trzy dni, aby uprawniało obligatariusza do żądania wykupu obligacji.

Celem wprowadzonej zmiany jest złagodzenie dość rygorystycznych postanowień dotychczasowej ustawy poprzez uwzględnienie warunku, że emitent nie zawsze ma wpływ na okoliczności powodujące opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z obligacji.

Drugim przypadkiem, w którym obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi jest nieustanowienie przez emitenta zabezpieczeń obligacji w terminach wynikających z warunków emisji.

Ustawa o obligacjach 2015 rozstrzyga problem restrukturyzacji emitenta obligacji

Znaczącą zmianą wprowadzoną przez nową ustawę jest uregulowanie problemu restrukturyzacji emitenta obligacji. Do tej pory nie było jasne, jak na wyemitowane obligacje wpływała zmiana formy prawnej emitenta, jego podział lub połączenie z innym podmiotem. Problem polegał na tym, że ani emitent, ani obligatariusze nie mieli pewności, czy zobowiązanie z obligacji jest skuteczne w momencie np. przekształcenia emitenta w spółkę osobową, która nie mogła emitować obligacji. Dochodziło bowiem do sytuacji, w której podmiot nieuprawniony do emisji obligacji pozostawał zobowiązany z obligacji wyemitowanych przez poprzednika prawnego, pomimo że zgodnie z ustawą nie mógł być dłużnikiem z obligacji, skoro nie należał do żadnej z grup emitentów wskazanych przez ustawę.

Aktualne przepisy stanowią wprost, że w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia emitenta, obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeśli podmiot, który wstąpił w obowiązki emitenta z tytułu obligacji nie posiada uprawnień do ich emitowania.

Obligacje podlegają także natychmiastowemu wykupowi w przypadku likwidacji emitenta, z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

Pozytywne zmiany po nowelizacji ustawy o obligacjach

Wprowadzone zmiany w zakresie wykupu obligacji należy ocenić pozytywnie. Szczególne znaczenie praktyczne ma uregulowanie przez ustawodawcę sytuacji obligatariuszy w przypadku restrukturyzacji emitenta. W świetle aktualnych przepisów nie ma już wątpliwości, że jeżeli następcą prawnym emitenta jest podmiot nieposiadający uprawnień do emitowania obligacji, obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi.


Autorzy

:theone/f_name

Szymon Okoń

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Dr Szymon Okoń, radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów....

Powiązane