Wykorzystywanie informacji poufnych

Wykorzystywanie informacji poufnych

Wojciech Szczepaniak Rozporządzenie MAR informacje poufne obowiązki informacyjne
Rozporządzenie Market Abuse Regulation („Rozporządzenie MAR”), stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, doprecyzowuje pojęcie wykorzystywania informacji poufnych.

Rozporządzenie MAR wskazuje, że wykorzystywanie informacji poufnych zachodzi, gdy dana osoba:

  1. posiada informację poufną, czyli określoną w sposób precyzyjny informację, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku jej podania do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych oraz
  2. w oparciu o posiadane informacje nabywa lub zbywa instrumenty finansowe, zarówno na własny rachunek jak i osoby trzeciej, a także gdy dokonuje zmiany bądź anulowania zlecenia dotyczącego tych instrumentów finansowych, a złożonego przed wejściem w posiadanie informacji poufnych.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie zawierała odniesienia do zmiany lub anulowania zlecenia, a jedynie ogólną kategorię „innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie instrumentami finansowymi”.

Za wykorzystywanie informacji poufnych zostało uznane również stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, jeżeli dana osoba wie albo powinna wiedzieć, że czynności te są dokonywane w oparciu o informacje poufne. Dotychczasowe uregulowania nie przewidywały takiej sytuacji.

W kontekście informacji poufnych należy wskazać, że w dalszym ciągu istnieje kategoria bezprawnego ujawnienia informacji poufnych oraz zakaz udzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie posiadanych informacji poufnych do zbycia, nabycia lub – co jest kolejnym sprecyzowaniem – anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentów finansowych.

Do zachowań uprawnionych, uregulowanych w Rozporządzeniu MAR, dodano uzyskanie i wykorzystanie informacji poufnych w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką. Jednak warunkiem nie uznania takiego zachowania za niedozwolone wykorzystywanie informacji poufnych jest podanie do wiadomości publicznej wszystkich informacji poufnych (lub utracenie przez nie statusu poufności w inny sposób) do momentu zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy spółki. Wyjątek ten nie był dotychczas przewidziany w polskim prawie, ale dopuszczany przez doktrynę.


Autor

:theone/f_name

Wojciech Szczepaniak

Partner w Kancelarii SSW

Wojciech Szczepaniak, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą praktyką w tym zakresie:

Powiązane