Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

Zmiana ustawy o obrocie – rozszerzenie zakresu „oferowania”

Katarzyna Jaroszyńska Katarzyna Zarzycka MIFID art. 72 oferowanie papierów wartościowych ustawa o obrocie nowelizacja
21 marca 2018 roku weszła w życie zmieniona ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku („Ustawa”). Nowelizacja Ustawy ma na celu implementację przepisów Dyrektywy MIFID II, a zarazem wzmocnienie ochrony inwestorów. Jedna z kluczowych zmian wprowadzonych przez ustawę dotyczy zakresu czynności definiowanych jako oferowanie instrumentów finansowych.

Nowa definicja oferowania

Obecnie, na podstawie art. 72 Ustawy, za oferowanie instrumentów finansowych uznaje się podejmowanie na rzecz m.in. emitenta instrumentu finansowego, czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, poprzez:

  • prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub
  • pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w powyższym punkcie, lub
  • prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego informacji w celu:
    •  promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub
    • zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.

W poprzednim stanie prawnym, do oferowania dochodziło dopiero w przypadku zawarcia umowy o oferowanie instrumentów finansowych, w której firma inwestycyjna zobowiązywała się do dokonania określonych czynności. Aktualnie, za oferowanie uznaje się już samo dokonanie czynności, o których mowa w art. 72 Ustawy, a ich katalog uległ rozszerzeniu w stosunku do regulacji sprzed 21 marca 2018 roku, np. o już samo „prezentowanie informacji” w celu promowania nabycia instrumentów finansowych lub zachęcania do nabycia instrumentów finansowych.

Wprowadzone rozszerzenie pozwoliło na uznanie większego zakresu czynności za działalność nadzorowaną, która wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Nowa definicja jest mniej kazuistyczna i daje elastyczność w ocenie, czy dana czynność stanowi już oferowanie, czy jeszcze nie – skoro prezentowanie informacji może odbywać się „w dowolnej formie i w dowolny sposób”, to organ będzie mógł ocenić, czy dokonana czynność wypełnia definicję oferowania.

Wprowadzona regulacja ma na celu rozszerzenie kręgu podmiotów i czynności podlegających nadzorowi KNF. Nowe regulacje pomogą uniknąć sytuacji, w których faktycznie dochodzi do oferowania papierów wartościowych, pomimo, że nie zostaje to ujęte w formalne ramy umowy o oferowanie instrumentów finansowych – efektem czynności podmiotu nadal jest jednak zachęcenie inwestora do nabycia papierów wartościowych. Regulacja ograniczy także możliwość oferowania papierów wartościowych przez podmioty nienadzorowane, które przedstawiają potencjalnemu nabywcy jedynie wybrane informacje dotyczące emitenta oraz instrumentu finansowego, niewystarczające do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej.

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na czynnościach opisanych w art. 72 Ustawy, przysługuje 12-miesięczny termin na dostosowanie się do nowych regulacji, licząc od daty wejścia w życie nowelizacji. Wynika z tego, że do 21 marca 2019 roku, podmioty te muszą uzyskać zezwolenie KNF, jeżeli chcą kontynuować dotychczasową działalność.

Podmioty, które będą kontynuowały obrót instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia udzielonego przez KNF, zgodnie z art. 178 Ustawy, narażają się na grzywnę w wysokości do 5 mln złotych.


Autorzy

Powiązane