Praktyka

Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Zakres doradztwa:

 • Wsparcie akcjonariuszy w ocenie i wykonaniu obowiązków informacyjnych
 • Doradztwo emitentom przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych
 • Due diligence obowiązków informacyjnych, warsztaty dla emitentów

 

Wybrane projekty:

 • Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych kluczowych akcjonariuszy spółki z branży budowlanej, notowanej przez GPW, w związku z realizowaną przez nich restrukturyzacją własnościową (pakiet akcji ok. 100 mln PLN)
 • Opracowanie memorandum oraz kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych kluczowego akcjonariusza spółki z branży finansowej, notowanej przez GPW, w związku z realizowaną przez niego restrukturyzacją własnościową (pakiet akcji ok. 30 mln PLN)
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych w związku z procesem restrukturyzacji kapitałowej właścicieli kontrolujących spółkę z branży budowlanej, notowaną na GPW, restrukturyzacja obejmowała przeniesienie większościowego pakietu akcji spółki giełdowej oraz połączenie transgraniczne (pakiet akcji ok. 60 mln PLN)
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez spółkę z branży przemysłowej, notowanej przez GPW w związku z procesem przejęcia przez tę spółkę swojej spółki córki (upstream merger)
 • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez spółkę z branży przemysłowej, notowanej przez GPW, w tym w związku z procesem nabycia akcji własnych od innej ze spółek giełdowych i rozliczeniem wzajemnych wierzytelności
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych w procesie wykonania opcji menedżerskich przez zarządzających jedną ze spółek tworzących gry komputerowe, notowanej na GPW

Dla kogo

 • Spółki publiczne
 • Znaczni akcjonariusze
 • Członkowie zarządu, rad nadzorczych i kluczowe kierownictwo

Kiedy

 • Zawieranie znaczących umów
 • Wystąpienie istotnych dla spółki zdarzeń
 • Przeprowadzanie walnych zgromadzeń
 • Dokonywanie transakcji przez członków zarządu, rad nadzorczych i kluczowego kierownictwa na akcjach swojej spółki publicznej
 • Transakcje – bezpośrednie i pośrednie – dotyczące znacznych pakietów akcji

Czytaj więcej

Oferty publiczne i procesy zniesienia dematerializacji akcji (delisting)

Zakres doradztwa:

 • Due diligence i restrukturyzacje ukierunkowane na ofertę publiczną
 • Opracowanie dokumentacji w związku z ofertą na GPW lub NewConnect
 • Wsparcie w postępowaniach przez GPW, KDPW oraz KNF

 

Wybrane projekty:

 • Reprezentowanie konsorcjum doradców w procesie prywatyzacji i pierwszej ofercie publicznej jednego z największych w Polsce dostawców energii elektrycznej, udział w postępowaniu przed KNF
 • Przygotowanie emisji publicznej akcji spółki energetycznej w ramach skomplikowanej konsolidacji spółek (w drodze różnych technik, w tym w drodze połączeń) należących do jednej z największych grup energetycznych na świecie, w tym wprowadzania nowych zasad ładu korporacyjnego, udział w postępowaniu przed KNF
 • Udział w postępowaniu przed KDPW w zakresie rejestracji w depozycie akcji wyemitowanych przez wiodącą w Europie spółkę z sektora wyrobów alkoholowych we Francji (spółka notowana w dual listing na giełdzie we Francji – Euronext oraz w Polsce – GPW)
 • Udział w pionierskim w Polsce procesie wycofania akcji spółki zagranicznej notowanej na GPW w ramach dual listing, uzgadnianie procedury z KNF, GPW oraz KDPW
 • Przygotowanie prospektu emisyjnego spółki świadczącej kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży, notowanej obecnie na rynku NewConnect, docelowo na GPW, udział w postępowaniu przed KNF

Dla kogo

 • Niepublicznych spółek akcyjnych
 • Spółek publicznych
 • Akcjonariuszy

Kiedy

 • Potrzeba pozyskania nowego źródła finansowania
 • Wprowadzanie kolejnych akcji na giełdę
 • Wejście na GPW przez spółkę notowaną zagranicą (dual listing)
 • Planowanie przejścia z NewConnect na GPW
 • Planowane wycofanie się z giełdy

Czytaj więcej

Transakcje M&A na rynku publicznym

Zakres doradztwa:

 • Doradztwo w procesach zbywania i nabywania znacznych pakietów akcji
 • Wsparcie akcjonariuszy i emitentów przy wezwaniach do sprzedaży akcji
 • Due diligence, negocjacje, opracowanie dokumentacji transakcyjnej

 

Wybrane projekty:

 • Doradztwo w procesie przeprowadzenia wezwania przez akcjonariusza większościowego w związku z przekroczeniem progu 66% poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji w spółce z branży budowlanej oraz wezwania delistingowego
 • Udział w procesie pozyskania dla klienta finansowania bankowego na potrzeby przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji spółki z branży przemysłowej, notowanej na GPW
 • Wsparcie w zakresie przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji w związku z przekroczeniem progu 66% poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji wiodącej spółki z branży instalacyjnej

Dla kogo

 • Akcjonariuszy
 • Emitentów

Kiedy

 • Planowane restrukturyzacje
 • Transakcje na znacznych pakietach akcji
 • Przeprowadzanie wezwań na akcje
 • Przejmowanie kontroli nad spółka publiczną

Czytaj więcej

Tworzenie i obsługa instytucji finansowych

Zakres doradztwa:

 • Wsparcie w procesach licencjonowania instytucji finansowych
 • Tworzenie funduszy inwestycyjnych
 • Bieżąca obsługa instytucji finansowych, wsparcie z zakresu compliance
 • Wsparcie przy wdrażaniu struktur, spełniających wymogi Dyrektywy ZAFI/AIFM

 

Wybrane projekty:

 • Wsparcie w utworzeniu blisko 50 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Udział w pionierskim projekcie utworzenia funduszu inwestycyjnego (docelowe aktywa ok. 500 mln PLN) w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tzw. formule white label), dla jednego z uznanych i doświadczonych zarządzających funduszami hedgingowymi w Nowym Jorku i Londynie
 • Wsparcie w procesie licencjonowania instytucji płatniczej, opracowanie regulacji wewnętrznych, udział w postępowaniu przed KNF
 • Przygotowanie dokumentacji i doradztwo w procesie zakładania przedstawicielstwa instytucji kredytowej oraz oddziału instytucji kredytowej
 • Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego dla klienta współkontrolującego spółki z branży rozlewniczej (wartość ok. 600 mln PLN), likwidacja dotychczasowego FIZ, opracowanie koncepcji oraz wsparcie w procesie przeniesienia aktywów do nowego FIZ
 • Wparcie w procesie licencjonowania domu maklerskiego, opracowanie regulacji wewnętrznych, przygotowywanie pakietu corporate governance, udział w postępowaniu przed KNF
 • Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego dla klientów kontrolujących aktywa o charakterze finansowym (wartość ok. 200 mln PLN), udział w procesie przygotowania umowy uczestników FIZ regulującej wzajemne rozliczenia klientów na poziomie funduszu
 • Doradztwo zagranicznej instytucji kredytowej w zakresie transgranicznego podejmowania działalności maklerskiej w związku z objęciem obligacji dostawcy energii elektrycznej na pokrycie wydatków inwestycyjnych (wartość emisji ok. 7,3 mld PLN), udział w postępowaniu przed KNF
 • Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego na potrzeby restrukturyzacji portfela aktywów współwłaściciela jednej ze spółek giełdowych (wartość ok. 200 mln PLN) oraz wsparcie przy przeniesieniu do FIZ aktywów w przedsięwzięciu typu private equity współfinansowanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
 • Kompleksowe doradztwo w procesie przeniesienia zarządzania FIZ z jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych do innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, udział w negocjacjach i przygotowanie umowy w sprawie przeniesienia zarządzania oraz umowy o współpracy pomiędzy klientem a nowym towarzystwem funduszy inwestycyjnych
 • Przeprowadzenie audytu obecnej i planowanej struktury funduszu private equity (który zainwestował ponad 600 mln EUR w ponad 40 inwestycji w 10 krajach z regionu CEE), ukierunkowanego na dostosowanie do wymogów wynikających dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI/AIFMD)

Dla kogo

 • Inwestorów
 • Instytucji płatniczych
 • Domów maklerskich
 • Banków
 • Podmiotów zbiorowego inwestowania

Kiedy

 • Restrukturyzacje własnościowe
 • Rozszerzanie działalności
 • Zakładanie nowych oddziałów
 • Podejmowanie działalności w sektorze usług finansowych
 • Transgraniczne oferowanie AFI/AIF

Czytaj więcej

Doradztwo w zakresie instrumentów pochodnych

Zakres doradztwa:

 • Doradztwo w toku negocjacji umów dotyczących instrumentów pochodnych
 • Wsparcie przy tworzeniu programów opcyjnych dla akcjonariuszy i managerów
 • Reprezentowanie w sporach dotyczących wykonania instrumentów pochodnych

 

Wybrane projekty:

 • Udział w negocjacjach i doradztwo dla spółki z branży budowlanej przy zawarciu umowy ramowej dla transakcji rynku finansowego, obejmującej możliwość zawierania transakcji na instrumentach pochodnych (zabezpieczenie interesów klienta profesjonalnego)
 • Doradztwo przy dochodzeniu roszczeń klienta banku szwajcarskiego przeciwko jednej z największych platform działających na rynku FOREX usytuowanej w Wielkiej Brytanii
 • Ugoda, umowy kredytowe i pakiet zabezpieczeń w transakcji restrukturyzacji zadłużenia spółki giełdowej wobec polskiego banku z tytułu instrumentów pochodnych (wartość ok. 50 mln PLN)
 • Kompleksowe wsparcie w procesie wykonania opcji menedżerskich przez zarządzających jedną ze spółek tworzącej gry komputerowe, notowanej na GPW, w tym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych
 • Tworzenie pakietu motywacyjnego obejmującego emisję warrantów subskrypcyjnych w spółce działającej w sektorze budowlanym

Dla kogo

 • Inwestorów
 • Firm inwestycyjnych

Kiedy

 • Zabezpieczenie bieżącej działalności
 • Wystąpienie sporów
 • Planowanie długoterminowej współpracy w zakresie zawierania transakcji dotyczących instrumentów pochodnych

Czytaj więcej

Emisje obligacji

Zakres doradztwa:

 • Kompleksowe doradztwo w procesie emisji obligacji, opracowanie dokumentacji
 • Wsparcie przy ustanawianiu zabezpieczeń, pełnienie funkcji administratora
 • Udział w postępowaniach przed GPW i KDPW, w związku z Catalyst

 

Wybrane projekty:

 • Doradztwo w procesie emisji obligacji przez czołową polską grupę budowlaną obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, negocjacje z instytucjami finansowymi, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst
 • Doradztwo w procesie emisji obligacji przez grupę z branży meblowej (spółka notowana na GPW) obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst
 • Negocjowanie dokumentacji dotyczącej finansowania udzielonego przez bank na rzecz grupy energetycznej, dla emisji obligacji, na pokrycie wydatków inwestycyjnych; przygotowanie kompleksowej syndykacji ww. finansowania – wartość 7,3 mld PLN
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez polską spółkę z sektora wyrobów medycznych – wartość ok. 400 mln PLN
 • Obsługa prawna czterech serii emisji obligacji, wraz z pakietem zabezpieczeń, o łącznej wartości 40 mln PLN, emitowanych przez jedną ze spółek zajmujących się zarządzaniem markami oraz dystrybucją produktów
 • Przygotowanie koncepcji oraz wdrożenie restrukturyzacji kapitałowej spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami uwzględniającej wykup i emisję obligacji spółki notowanych na rynku Catalyst
 • Kompleksowe wsparcie w procesie emisji obligacji przez dystrybutora produktów FMCG i OTC, w tym w zakresie zabezpieczeń, a następnie doradztwo przy wcześniejszym wykupie tych obligacji
 • Kompleksowe wsparcie grupy kapitałowej z branży biopaliw w zakresie emisji obligacji korporacyjnych, w tym doradztwo w zakresie zabezpieczeń obligacji ustanawianych przez spółki usytuowane w różnych jurysdykcjach (zabezpieczenia obejmowały przede wszystkim niemiecki dług gruntowy, zastawy na akcjach spółek niemieckich, umowy cesji z umów ubezpieczenia, umowy podporządkowania)

Dla kogo

 • Spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjne
 • Jednostki samorządu terytorialnego

 

Kiedy

 • Potrzeba pozyskania nowego finansowania
 • Zbliżanie się terminu zapadalności obligacji
 • Restrukturyzacja obecnego finansowania

Czytaj więcej